Privacy policy

ALGEMEEN
ELTRA NV hecht veel belang aan een goede behandeling van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Ons beleid is volledig in overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening 2016/679 ("GDPR" of "AVG") en alle andere relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS?
De onderstaande lijst geeft een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw situatie en uw relatie met ons, kunnen bepaalde persoonsgegevens of categorieën voor uw geval niet van toepassing zijn:
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en achternaam, adres, geslacht,...
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, ...
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankgegevens, BTW-nummer, solvabiliteitsgegevens, jaarrekeningen..
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, ...
 • Producten en diensten die u van ons afneemt, zoals uw aankoopgeschiedenis
 • Marketing- en analysegegevens, zoals uw interactie met nieuwsbrieven, website, app, webshop, om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen doen. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, waaronder:
 • Het sluiten van contracten 
 • Communicatie: persoonlijk, per e-mail, brief, fax of telefoon 
 • Het invullen van een webformulier op onze website - Analytische toepassingen, zoals Google Analytics 
 • Van financiële instellingen en andere betalingsverwerkers en platforms. Met andere woorden, wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen of via derden. In het laatste geval vragen wij deze derden te bevestigen dat de informatie rechtmatig is verkregen en dat wij het recht hebben om de van hen verkregen gegevens te gebruiken.

WAAROM VRAGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS OP?
 • Het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie over het productaanbod, (adres)wijzigingen van filialen, recall-campagnes, ..
 •  Klantenondersteuning: productvragen, klachten, garantievragen, ...
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met onze producten.
 • Uitnodigingen voor evenementen, beurzen, of gelijkaardige activiteiten.

Buiten het bestaan van een contractuele relatie, wanneer u interesse toont in onze producten:
 • Vragen per telefoon, mail, persoonlijk of via de website: om ons in staat te stellen uw vraag te beantwoorden 
 • Om u te informeren door het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Om u te informeren over activiteiten, evenementen, producten, diensten, speciale aanbiedingen met betrekking tot ons bedrijf. Als we gegevens moeten gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zullen we contact met u opnemen voordat we ze gebruiken, zodat u de mogelijkheid hebt om het gebruik ervan te weigeren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten of om de nodige stappen te ondernemen om deze overeenkomst te verkrijgen.
 • Op basis van uw toestemming (die altijd herroepbaar is)
 • Voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen (zoals het versturen van gerichte promoties, u uitnodigen voor evenementen, het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken). We houden altijd in gedachten dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en we bieden altijd de mogelijkheid van opt-out.
 • Waar wetgeving ons daartoe verplicht.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:
 • Wanneer dat nodig is voor onze diensten. Sommige van onze databases zijn toegankelijk voor derden die wij contracteren voor de levering van onze goederen en diensten. Wanneer externe dienstverleners uw informatie ontvangen, blijven wij verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze derden uw persoonsgegevens met dezelfde zorg behandelen als wij.
 • Van tijd tot tijd kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, agentschappen of derden op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Wij zullen verantwoordelijk handelen en rekening houden met uw belangen bij het reageren op dergelijke verzoeken. Wij willen benadrukken dat de verschillende bedrijven die deel uitmaken van ELTRA NV niet worden beschouwd als derden en dat uw persoonsgegevens met hen kunnen worden gedeeld. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. ELTRA NV heeft technisch en organisatorisch gepaste veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de toevallige mededeling aan derden van persoonsgegevens, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te vermijden.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in dit beleid.
UW RECHTEN IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS
U hebt altijd het recht :
 • op toegang tot en afschrift van de door ons verwerkte persoonsgegevens.- op correctie van onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens.
 • om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist ('recht om te worden vergeten').
 • om de verwerking van persoonsgegevens die op u van toepassing is, te beperken.
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor de gespecificeerde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit recht op bezwaar geldt alleen als daarvoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwegende redenen bestaan. Er is geen bezwaar mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen/wettelijke verplichtingen.
 • Om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, of in geval van verdere vragen of klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren:

• Per e-mail: info@eltra.be
• Per brief: ELTRA NV, Aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, Pachtgoedstraat 2, 9140 Temse, België. 

Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van uw identiteitskaart (bij voorkeur de voorzijde) bij uw verzoek te voegen om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw gegevens te vermijden. Wij raden u ten sterkste aan om hierbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op regelmatige basis te wijzigen. Wij raden u daarom aan dit beleid periodiek te bekijken.

Datum van laatste wijziging: 15 juni 2020.